دستگاه جرقه دهی چگونه کار می کند؟

فیلمهای پلاستیکی از زنجیره های بلند پلاستیکی تشکیل شده اند و تعداد نقاط انتهایی به نسبت کل مونومرها خیلی کم است و این بدان معناست که تراکم نقاط اتصال برای چسبیدن مولکولهای مرکب چاپ به سطح فیلم بسیار کم است. دستگاه جرقه زن الکترونها را با شتاب و فرکانس بالا به سطح فیلم پرتاب میکند[…]