درآمدی بر هنر و مهندسی

یکی از اهداف مهندسی ساخت محصولات به تعداد زیاد و با کیفیت یکسان و یکنواخت است. برای مثال ساخت یکصد عدد ماشین با کیفیت کاملا یکسان یا هزار عدد قطعه خودرو یا یک میلیون عدد مایع دستشویی که عطر و غلظت تمامی آنها با هم برابر باشد. در اینجا هدف ساخت تعداد زیاد با کیفیت[…]