بازیافت پلاستیکها تا سال ۲۰۳۰ به ۷۷ میلیون تن خواهد رسید.

اگرچه تحلیل ها حاکی از آنست که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بعلت همه گیری جهانی ویروس کرونا ، بازیافت پلاستیکها با کاهش مواجه خواهد شد اما حجم بازیافت مکانیکی پلاستیکها در جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۷۷ میلیون تن خواهد رسید. بنابر نظر بازیافت کنندگان مکانیکی پلاستیکها ، زباله های پلاستیکی در سیاستهای ملی[…]